ទេវតា​ស្រា​កំចាត់​បិសាច

Age of Naga បានធ្វើការ Update new version នៅ​ថ្ងៃ​ទី 19 វិចិ្ឆកា ដោយ​បាន​បង្កើត​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៏​ថ្មី​មួយ អាច​ឱ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​ជួប​ជុំ​គ្នា​ផឹក​ស្រា ពិសារ​ម្ហូប​ប្រចាំ​តំបន់​របស់​ប្រទេស​ចិន​នៅ​ក្នុង​ហ្គេម​។ ស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលនោះ ក៏​មាន​មេ​បិសាច​ដ៏​កាច​សាហាវ​បាន​ឆ្លៀត​ឱកាស​ចូល​មក​វាយ​ប្រហារ​ឋាន​មនុស្ស​លោក ដែល​តម្រូវ​ឱ្យ​អធិរាជ​នាគរាជ​ចូល​ខ្លួន​មក​កំចាត់​បិសាច​ការពារ​ដែនដី​មនុស្ស​លោក​ផង​ដែរ។

 

រយៈ​ពេល​

ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី 19 វិចិ្ឆកា រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី 19 ធ្នូ

 

ដំណើរ​ការ​ព្រឹត្តិការណ៏​

 • ចំណាំ៖ ព្រឹត្តិការណ័​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​តែ Wood Line តែ​ប៉ុណ្ណោះ

 • អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​អាច​ចូល​រួម​ព្រឹត្តិការណ៏​នេះ​ដោយ​សេរី គ្រាន់​តែ​ទៅ​ជួប NPC (479, 626) និង (509, 627) នៅ​ទីក្រុង PanTian ដើម្បី​ទិញ​ស្រា​យក​មក​ផឹក​។SS-11-11-16-15-000021

 • ស្រា​ទាំង​អស់​មាន​ចំនួន 7 ប្រភេទ​ដែល​មាន​កំរិត​ស្រវឹង និង​កំរិត​ក្អត​ខុសៗ​គ្នា​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កម្សាន្ត​ផឹក​ស្រាឡើង​ដល់​កំរិត​ស្រវឹង​ចំនួន 20 កំរិត​នឹង​អាច​ទទួល​យក​រង្វាន់​ពី NPC តែ​បើ​អ្នក​កម្សាន្ត​ផឹក​ស្រា​ឡើង​ដល់​កំរិត​ក្អត​ចំនួន 20 កំរិត​ចាត់​ទុក​ថា​ផឹក​ស្រា​បរាជ័យ​មិន​អាច​ទទួល​យក​រង្វាន់​ និង​ត្រូវ​រងចាំ 2 នាទី​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើម​ផឹក​ស្រា​សារ​ជា​ថ្មី​។SS-11-18-15-34-00002

 • នៅ​ពេល​ផឹក​ស្រា​អ្នក​កម្សាន្ត​អាចពិសារ​ហូប​ម្ហូប ដែល​មាន​នៅ​ទី​តាំង​ផឹក​ស្រា​ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​កំរិត​ក្អត​របស់​ខ្លួនSS-11-18-15-39-00003

 • នៅ​ពេល​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ផឹក​ស្រា​ដល់​ចំនួន 1000 ឫ 5000 System នឹង​ទម្លាក់​មេបិសាច​ដ៏​កាចសាហាវ​មួយ នៅ​ទី​ក្រុង PanTian ដែល​អាច​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​យ៉ាង​ច្រើន​នៅ​ពេល​ដែល​សម្លាប់​មេ​បិសាច​នោះ​បាន​។ SS-11-18-15-53-00000 SS-11-11-16-56-00009 SS-11-11-16-57-00010

 

រង្វាន់

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​ផឹក​ស្រា​នឹង​ទទួល​បាន​កំរិត​ស្រវឹង 20 អាច​ទទួល​បាន​រង្វាន់​ដូច​ជា៖

ប្រភេទ​ស្រា ប្រភេទ​ Title រយៈពេល
Ni Er Hong
 • OBS +15
 • AGI +15
7 ថ្ងៃ
Du Kang
 • STR +15
 • Armor +15
7 ថ្ងៃ
Blue Bamboo Leaf
 • All Property 10
7 ថ្ងៃ
Qiong Su
 • Attack Power +15
 • Four Source Attack +15
 • Armor +15
7 ថ្ងៃ
Qiong Seng
 • STR +30
 • Maximum HP +1000
7 ថ្ងៃ
Du Xian
 • OBS +30
 • Dodge 100
 • Dodge 5%
7 ថ្ងៃ
Qing Zhuo
 • AGI +45
 • Maximum MP +1000
 • Reduce Breaching Damage -25
7 ថ្ងៃ
 

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កម្សាន្ត​បាន​ផឹក​ស្រា​ស្រវឹងទទួល​ 3 ប្រភេទ​ខុសៗ​គ្នា អាច​ទទួល​បាន​ Title ពិសេស​​ដែល​ជា​ប្រភេទ៖

 • Four Source ATK +2%
 • Lucky Point +100
 • Block Rate +2%

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កម្សាន្ត​បាន​ផឹក​ស្រា​ស្រវឹងទទួល​ 5 ប្រភេទ​ខុសៗ​គ្នា អាច​ទទួល​បាន​ Title ពិសេស​​ដែល​ជា​ប្រភេទ៖

 • Four Source ATK +3%
 • All Property +15
 • Critical Resist +120

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កម្សាន្ត​បាន​ផឹក​ស្រា​ស្រវឹងទទួល​ 7 ប្រភេទ​ខុសៗ​គ្នា អាច​ទទួល​បាន​ Title ពិសេស​​ដែល​ជា​ប្រភេទ៖

 • Four Source ATK +4%
 • 4 Source Resist +350
 • Maximum MP +1000