សត្វ​ជំនិះ​ថ្មី​បាន​មក​ដល់​ហើយ

ដោយ​​ទទួល​បាន​ការ​សំណូម​ពរ​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​ជា​ច្រើន​ជា​មួយ​និង​សត្វជំនិះ​នៅ​ក្នុង​សេវាកម្សាន្ត Age of Naga យើង​ខ្ញុំ​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើការ Update Version នៅ​ថ្ងៃ​ទី 10 ធ្នូ​ដែល​នាំ​មក​នូវ​សត្វ​ជំនិះ​ថ្មី​មួយ​ប្រភេទ​​។ អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​ឡាយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើការ Recharge ឱ្យ​គ្រប់​ចំនួន 10000 Naga Gold ក្នុង​រយៈ​ពេល 1 សប្តាហ៏​នឹង​ទទួល​បាន​ សត្វជំនិះ (កញ្រ្ចោង​ភ្លើង​) ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។ ចំណាំ៖ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី 10 ធ្នូ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី 10 មករាប៉ុណ្ណោះ​។

  Weekly-recharge-gift  

កែ​សម្រួល​ចំនុច​អវិជ្ជមាន (Fix bug)

  • បន្ថែម Legendary Property ទៅ​លើ Artifact – Material Ring