ថ្មី​ទៀត​ហើយ​ជា​មួយ Version 1.164

ដោយ​សារ​តែ​ការ​និយម​គាំទ្រ​របស់​អ្នក​កម្សាន្ត​ជា​ច្រើន​មក​លើ​សេវា​កម្សាន្ត Age of Naga យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ Update Version ថ្មី​មួយ​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 21 មករា​ខាង​មុខ​នេះ​ និង​ផ្តល់​នូវ​រង្វាន់​ Free Free ជា​ច្រើន​បន្ថែម​ទៀត​​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចូល​រួម​លេង​កម្សាន្ត​ជា​មួយ​សេវា​កម្សាន្ត​នេះ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។

បន្ថែម Feature ថ្មី (New Feature)

កែ​សម្រួល​ចំនុច​អវិជ្ជមាន (Fix problem)

  • កែ​សម្រួល​ Property របស់ World boss ទៅ​កំរិត​ Level របស់តួ​អង្គ
Online-Gift