រីក​រាយ​ឱ​កាស​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ជា​មួយ Verion 1.165

ដើម្បី​អប​អរ​ជា​មួយ​នឹង​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​ខាង​មុខ​នេះ សេវា​កម្សាន្ត​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ Update នូវ Version ថ្មី​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 13 ខែ​កុម្ភៈ​នេះ​។ ក្នុង Version នេះ​រួម​មានៈ
  • បង្កើន​ដល់ level 100
  • ផ្លាស់​ប្តូរ Daily Recharge Gift
  • ការ​លក់​ពិ​សេស​នៃ Experience Increasing pill
  • ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ពត៌​មាន​លំ​អិត​នៃ​ការ Update:
  • បង្កើន​ដល់ level 100 អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​បង្កើន Level របស់​តួអង្គ​ដល់ Lv 100
  • ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន​
ចាប់​ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ទី​13 កុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី 13 មិនា 2015។ ក្នុងអំឡុង​ពេល​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ នឹង​មាន New Year Beast មួយ​វ៉ូង​ចេញ​មក​អុក​ឡុក​នៅ Stormy Town និង Bai Li Huang រៀង​រាល់ 3 ម៉ោង​ម្តង​ចំនួន 10 ក្បាល ដោយ​នៅ Stormy Town 5 ក្បាល និង Bai Li Huang 5 ក្បាល ហើយ System ក៏​មាន​ធ្វើ​ការ​ប្រ​កាស​នៅ​ពេល​ដែល​ពួក​វា​ចេញ​មក​ផង​ដែរ។ នៅ​ពេល​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ចូល​រួម​ក្នុង Activity Dungeon ប្រចាំ​ថ្ងៃ ក្រោយ​ពី​សំលាប់​មេ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ក្នុង Dungeon នោះ​ក៏​អាច​មាន New Year Beast ចេញ​មក​ផង​ដែរ។ អ្នកកម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​កន្លែង​ទាំង​នោះ​ដើម្បី​សំលាប់​ពួក​វា។ New Year Beast មាន​បរិមាណ​ឈាម​ចំនួន 4800000 ហើយ​រាល់​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​របស់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទៅ​លើ​ពួក​វា​ម្តងៗ​ធ្វើ​អោយ​វា​អស់​ឈាម 2015HP ។ អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​វត្ថុ​ម្យ៉ាង​ឈ្មោះ​ថា “Demon Slaying Sword” Demon slaying sword ដើម្បី​វាយ​ប្រ​ហារ New Year Beast ។ រាល់​ទទួល​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ពី​ “Demon Slaying Sword” ម្តងៗ​នឹង​អស់​ 15% នៃ Maximum HP របស់ New Year Beast។ រង្វាន់ពី​ការ​សំ​លាប់ New Year Beast: -នៅ​ពេល​ដែល​ប្រើ “Demon Slaying Sword” វាយ​ប្រ​ហារ​ទៅ​លើ New Year Beast អាចមាន​ឱ​កាស​ទទួល​បាន “New Year Treasure Box” New yea treasure box ចំនួន 1​ – 3។ ប្រើ​ប្រាស់​ប្រ​អប់​នឹង​មាន​ឱ​កាស​ទទួល​បាន​វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា: Artifact Bracelet, Artifact Necklace, Spirit Key, Elite Fragment, Experience Increasing pill, Xu Yi Nightmare Order ។ -នៅពេល​ដែល​វា​ស្លាប់​នឹង​មាន​ធ្លាក់​វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​រួម​ជា​មួយ​នឹង​ “Year Beast Element” Beast element ខ្លះ ហើយ​ “Year Beast Element” នេះ​អាច​យក​ទៅ​ប្តូរ​យក​វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​ពី NPC ដូច​ខាង​ក្រោម:
Exchange item Beast element required
Lv 2 Dark repair pill 50
Lv 5 Fight spirit pill 80
Resurrection talisman 100
Grade 5 life spirit repair pill 150
Elite fragement 200
Refine Immotal pill 350
Grade 3 magic item element 500
Historical order 3000
  • ការ​លក់​ពិ​សេស​នៃ Experience Increasing pill Mid Level Exp Increasing pill មួយ​តំ​លៃ 30 Naga Gold, ទិញ​ម្តង​ពីរ​ត្រឹម​តែ 50 Naga Gold ប៉ុណ្ណោះ Great Exp Increasing pill មួយ​តំ​លៃ 40 Naga Gold, ទិញ​ម្តង​ពីរ​ត្រឹម​តែ 70 Naga Gold ប៉ុណ្ណោះ
  • ផ្លាស់​ប្តូរ Daily Recharge Gift យើង​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ខ្លះ​ទៅ​លើ Daily recharge gift ដើម្បី​អោយ​មាន​ភាព​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​ជាង​មុន។
N-y-b