រីក​រាយ​ជា​មួយ Recharge Gifts ថ្មី

មុខ​ងារ​ Recharge Gifts នៅ​ក្នុង​សេ​វា​កម្សាន្ត Age of Naga គឺ​សម្រាប់​ផ្តល់​រង្វាន់​ជូន​ទៅ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ Naga Gold ទៅ​ក្នុង​ហ្គេម​។​ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ខែ​មិនានេះ​ យើង​ខ្ញុំ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​រង្វាន់​ដែល​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​ដើម្បី​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​។​ រង្វាន់​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 25 ខែមិនា ខាង​មុខ​នេះ។ រង្វាន់​ទាំង​នោះ​រួម​មាន៖
  • Daily First Recharge

Daily First Recharge

Reward
Qty
Refining Stone lv 4  refine stone lv4 1
Engrave Stone  engrave stone 3
Dragon Order  dragon order 2
Gold [5]  gold 1
Elite Fragment  elite fragment 10
  • Daily Recharge

Daily Recharge

Naga Gold
Reward
Qty
50 Lv 1 Exp pill  lv 1 exp pill 5
Lv 5 Fight Spirit Pill  lv 5 fight spirit pill 3
Low Level Exp Increasing Pill  1st lv exp increasing pill 1
100 Lv 2 Exp Pill lv 2 exp pill 1
Grade 1 Dark Repair Pill  grade 1 dark repair pill 3
Normal Exp Increasing Pill  normal exp increasing pill 1
150 Lv 2 Exp Pill  lv 2 exp pill 2
Refining Stone Lv 3  refine stone lv3 5
Mid Level Exp Increasing Pill  mid level exp increasing pill 1
Lv 2 Beast Spirit Pill  lv 2 beast spirit pill 10
200 Lv 3 Exp Pill  lv 3 exp pill 1
Hundred Crafted Jade  hundred crafted jade 1
Great Exp Increasing Pill  great exp increasing pill 1
Lv 2 Beast Spirit Pill  lv 2 beast spirit pill 10
300 Lv 3 Exp Pill  lv 3 exp pill 5
Thousand Crafted Jade  thousand crafted jade 1
Great Exp Increasing Pill  great exp increasing pill 1
Charm Language Stone  charm language stone 1
Lv 3 Beast Spirit Pill  lv 3 beast spirit pill 10
  • Weekly Recharge

Weekly Recharge

Naga Gold
Reward
Qty
500 Third Magic Item  3rd magic item 10
Engrave Stone  engrave stone 88
Life Pellet  life pellet 5
800 Charm Language Stone  charm language stone 1
Hundred Crafted Jade  hundred crafted jade 3
Life Pellet  life pellet 10
Four Yuan Gold  four yuan gold 5
1000 Charm Language Stone  charm language stone 1
Thousand Crafted Jade  thousand crafted jade 3
Grade 3 Dark Repair Pill  grade 3 dark repair pill 3
Life Pellet  life pellet 20
Four Yuan Gold  four yuan gold 10
2000 Fire Fox  fire fox 1
Refining Stone Lv 5  refine stone lv5 5
Grade 3 Dark Repair Pill  grade 3 dark repair pill 3
Four Yuan Gold  four yuan gold 20
Buddha Bone  buddha bone 2
របៀបទទួលរង្វាន់៖ ចុចលើប៊ូតុង Recharge Gift recharge រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ប្រភេទ​រង្វាន់​ដែល​អ្នក​ចង់​ទទួល បន្ទាប់​មក​ចុច​លើពាក្ស “ទទួល” ជាការស្រេច។