រីក​រាយ​ជា​មួយ Recharge Gifts ថ្មី

មុខ​ងារ​ Recharge Gifts នៅ​ក្នុង​សេ​វា​កម្សាន្ត Age of Naga គឺ​សម្រាប់​ផ្តល់​រង្វាន់​ជូន​ទៅ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ Naga Gold ទៅ​ក្នុង​ហ្គេម​។​ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ខែ​មិនានេះ​ យើង​ខ្ញុំ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​រង្វាន់​ដែល​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​ដើម្បី​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​។​ រង្វាន់​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 28 ខែមេសា ខាង​មុខ​នេះ។ រង្វាន់​ទាំង​នោះ​រួម​មាន៖
  • Daily First Recharge

Daily First Recharge
Reward Qty
Buddha Bone buddha bone 1
Lv 1 Black Crystal Mace Level 1 Black Crystal Jade 2
Lv 1 Dragon Jade Can Level 1 Dragon Jade Can 2
Dragon Order dragon order 2
Elite Fragment Elite Fragment 10
  • Daily Recharge Gift

Daily Recharge
Naga Gold Reward Qty
50 Four Yuan Gold four yuan gold 3
Lv 5 Fight Spirit Pill lv 5 fight spirit pill 3
100 Four Yuan Gold four yuan gold 6
Lv 6 Fight Spirit Pill lv 5 fight spirit pill 4
Grade 1 Dark Repair Pill grade 1 dark repair pill 1
150 Four Yuan Gold four yuan gold 10
Life Pellet life pellet 10
Buddha Bone buddha bone 1
Third Magic Item 3rd magic item 5
200 Four Yuan Gold four yuan gold 10
Life Pellet life pellet 15
Buddha Bone buddha bone 3
Warranty Charm warranty charm 2
300 Engrave Stone engrave stone 50
Refining Stone Lv 3 refine stone lv3 20
Buddha Bone buddha bone 5
Warranty Charm warranty charm 3
Lv 2 Beast Spirit Pill lv 2 beast spirit pill 5
  • Weekly Recharge Gift

Weekly Recharge
Naga Gold Reward Qty
500 Refining Stone Lv 3 refine stone lv3 15
Engrave Stone engrave stone 88
Life Pellet life pellet 10
800 Refining Stone Lv 3 refine stone lv3 25
Life Pellet life pellet 15
Four Yuan Gold four yuan gold 15
1000 Refining Stone Lv 4 refine stone lv4 10
Lv 4 Crystal Essence lv 4 crystal essense 1
Arrow of Platinum platinum arrow 1
Low Level Forge Melting Stone low lv forge melting stone 1
2000 Refining Stone Lv 5 refine stone lv5 5
Lv 5 Crystal Essence lv 5 crystal essense 1
Arrow of Gold gold arrow 1
Mid Level Forge Melting Stone mid lv forge melting stone 1
Lv 3 Beast Spirit Pill lv 3 beast spirit pill 10
3000 Artifact Necklace artifact necklace 1
Lv 5 Crystal Essence lv 5 crystal essense 2
Arrow of Steel steel arrow 1
High Level Forge Melting Stone high lv forge melting stone 1
Lv 4 Beast Spirit Pill lv 4 beast spirit pill 10
  របៀបទទួលរង្វាន់៖ ចុចលើប៊ូតុង Recharge Gift recharge រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ប្រភេទ​រង្វាន់​ដែល​អ្នក​ចង់​ទទួល បន្ទាប់​មក​ចុច​លើពាក្យ “ទទួល” ជាការស្រេច។