គំ​រប់​ខួប​1ឆ្នាំ​ជា​មួយ Version 1.171

ដើម្បី​អប​អរ​សាទរ​ និង​អរគុណ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ដែល​បាន​គាំ​ទ្រ​សេវា​កម្សាន្ត Age of Naga ក្នុង​អំឡុង​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​មក​នេះ យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ Update Version ថ្មី​មួយ​ដែល​នាំ​មក​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ថ្មីជូន​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី6 ខែ​ឩសភា ខាង​មុខ​នេះ។ ការ Update មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
  • ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី៖

-ព្រឹត្តិការណ៍​កាដូ​សំណាងៈ
ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ អ្នកកម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ទទួល​យក Anniversary Package នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុង Pan Tian បាន​មួយ​ថ្ងៃ​ម្តង។ នៅ​ក្នុង Anniversary Package នោះ​មាន៖
Gold [5]
Spirit Key
Elite Fragment
Engrave Stone
Anniversary Coin
ចំណែក​ឯ Anniversary Coin គឺ​សំរាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​សន្សំ​ទុក​ប្តូរ​យក​ឩបករណ៍​ផ្សេងៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
ចំនួន Anniversary Coin Item
5 Grade 1 Dark Repair Pill
10 Grade 2 Dark Repair Pill
10 Grade 5 Life Spirit Repair Pill
20 Grade 3 Dark Repair Pill
25 Third Magic Item Box
30 Lv 4 Crystal Essense
-ព្រឹត្តិការណ៍ Almighty BOSS:
ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​នៃ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នឹង​មាន Almighty BOSS ចេញ​មក​នៅ​គ្រប់ Line ទាំង​អស់​នៃ​ទី​ក្រុង Pan Tian (714,333) នៅ​ម៉ោង 13:00 និង​ម៉ោង 21:00។ អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​ទៅ​សម្លាប់​មេ​នោះបាន ក្រោយ​ពី Almighty BOSS ស្លាប់​នឹង​មាន​ធ្លាក់​ហិប​ជា​ច្រើន​នៅ​លើ​ដីដែល​មាន​ផ្ទុក​នូវ​វត្ថុ​មាន​តម្លៃ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​នោះ ហើយ​ដើម្បី​បើក​ហិប​នោះ​បាន​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​ត្រូវ​មាន​កូន​សោរ​ពិសេស​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន។ កូន​សោរ​មួយ​អាច​បើក​បាន​ហិប​មួយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។ កូន​សោរ​បែង​ចែក​ជា​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ ធម្មតា និង​ពិ​សេស។ កូន​សោរ​ធម្មតា​គឺ​មាន​ធ្លាក់​មួយ​ចំនួន​ក្រោយ​ពី BOSS ត្រូវ​បាន​សម្លាប់ ចំ​ណែក​ឯ​កូន​សោរ​ពិសេស​គឺ​មាន​លក់​នៅ​ក្នុង Store ។ ប្រើ​កូន​សោរ​ពិសេស​អាច​បើក​បាន​នូវ​វត្ថុ​កាន់តែ​មាន​តំ​លៃ។ វត្ថុ​ដែល​អាច​ទទួល​បាន​ពី​ការ​បើក​ហិប​ដោយ​ប្រើ​កូន​សោរ​ពិ​សេស​រួម​មាន៖
Four Yuan Gold
Life Pellet
Buddha Bone
Refining Stone Lv 4
Third Magic Item Box
Refining Stone Lv 5
Artifact Ring (Atk)
Artifact Ring (Def)
  • កំណែ​ប្រែ Daily Activity មួយ​ចំនួន

-Battle Soldier Field: ដក​ទង់​ដណ្តើម Resource នៅ​ប៉ែក​ខាង​លើ និង​ខាង​ក្រោម។ ដណ្តើម​ទង់​ម្តង​ទទួល​បាន 5 ពិន្ទុ សម្លាប់​សត្រូវ​ម្នាក់​ទទួល​បាន 3 ពិន្ទុ។ -Guild League: Guild Reward: បង្កើន​រយៈ​ពេល​នៃ Title ដល់ 15 ថ្ងៃ ហើយ​បង្កើន Property នៃ Title ទៅ​ដល់ 5 ដង​នៃ Property បច្ចុប្បន្ន Personal Reward: បង្កើន​រង្វាន់​ទាំង​អស់​ទៅ​ដល់ 2 ដង​នៃ​រង្វាន់​បច្ចុប្បន្ន Event NPC (495, 554): SS-05-05-15-39-00000 Almighty BOSS (709, 333): BOSS