កាន់​តែ​រីក​រាយ​ជា​មួយ Version 1.175

សេវា​កម្សាន្ត Age of Naga យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ Update Version ថ្មី​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 03 ខែ មិថុនា ខាង​មុខ​នេះ ដើម្បី​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​អាច​កម្សាន្ត​បាន​កាន់​តែ​រីក​រាយ។ ការ Update ថ្មី​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រ​អប់​សំ​ងាត់ (ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី3 មិថុនា ដល់ ថ្ងៃ​ទី1 កក្កដា)

អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ស្វែង​រក​​ប្រ​អប់​សំងាត់ ​treasure box បាន​តាម​រយៈ​សំលាប់ Monster នៅ​តាម​ទី​តាំង​មួយ​ចំ​នួន​ដូច​ជា River Cave, Qing Qiu, Smoke Spring និង Ghost City ហើយ​ការ​ចូល​រួម​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ឆ្លើយ​សំ​នួរ​ចូល​ឆ្នាំ​ក៏​អាច​ទទួល​បាន​ប្រអប់​សំងាត់​ផង​ដែរ។ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​សំងាត់​នេះ​មាន​ផ្ទុក​នូវ​វត្ថុ​មាន​តំ​លៃ​ជា​ច្រើន។ ហើយ​ដើម្បី​បើក​ប្រអប់​សំងាត់​នេះ អ្នក​កម្សាន្ត​ត្រូវ​ចំ​ណាយ​កូន​សោរ​មួយ​ដើម្បី​បើក។ កូន​សោរ​មាន​ពីរ​ប្រ​ភេទគឺ Golden Key និង Silver Key ។ ប្រើ​ប្រាស់ Golden Key នឹង​ទទួល​បាន​វត្ថុ​ល្អ​ជាង​ប្រើ​ប្រាស់ Silver Key ។ ប្រើ​ប្រាស់ Golden Key អាច​​ទទួល​បាន 60000 Exp ហើយ​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន Artifact Ring ទាំង​ពីរ​ប្រ​ភេទ ចំ​ណែក​ឯ Silver Key វិញ​អាច​ទទួល​បាន 30000 Exp ហើយ​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​រង្វាន់​មួយ​ក្នុង​ចំ​នោម​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ទៀត។ ចំណាំ៖ Silver Key និង Golden Key គឺ​ជា​ទិញ​បាន​ពី​ក្នុង Store ហើយ​កូន​សោរ​មួយ​អាច​បើក​បាន​ប្រអប់​មួយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

artwork treasure box