កា​ដូ​ថ្មី​ពី Recharge Gifts

មុខ​ងារ​ Recharge Gifts នៅ​ក្នុង​សេ​វា​កម្សាន្ត Age of Naga គឺ​សម្រាប់​ផ្តល់​រង្វាន់​ជូន​ទៅ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​បាន​បញ្ចូល​ Naga Gold ទៅ​ក្នុង​ហ្គេម​។​ ហើយ​នៅ​ក្នុង​ខែ​មិនានេះ​ យើង​ខ្ញុំ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​រង្វាន់​ដែល​កាន់​តែ​ទាក់​ទាញ​ដើម្បី​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​។​ រង្វាន់​ទាំង​អស់​នឹង​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 25 ខែមិថុនា ខាង​មុខ​នេះ។ រង្វាន់​ទាំង​នោះ​រួម​មាន៖
  • Daily First Recharge

Daily First Recharge
Reward Qty
Refining Stone Lv 4 refine stone lv4 1
Lv 1 Black Crystal Mace Level 1 Black Crystal Jade 2
Lv 1 Dragon Jade Can Level 1 Dragon Jade Can 2
Dragon Order dragon order 2
Elite Fragment Elite Fragment 10
  • Daily Recharge Gift

Daily Recharge
Naga Gold Reward Qty
50 Four Yuan Gold four yuan gold 3
Lv 1 Exp Pill lv 1 exp pill 5
100 Four Yuan Gold four yuan gold 6
Lv 2 Exp Pill lv 2 exp pill 3
Grade 1 Dark Repair Pill grade 1 dark repair pill 1
150 Lv 2 Exp Pill lv 2 exp pill 5
Life Pellet life pellet 10
Buddha Bone buddha bone 1
Grade 1 Dark Repair Pill grade 1 dark repair pill 3
200 Four Yuan Gold four yuan gold 10
Lv 3 Exp Pill  lv 3 exp pill 5
Buddha Bone  buddha bone 3
3rd Magic Item  3rd magic item 5
Grade 2 Dark Repair Pill  grade 2 dark repair pill 2
300 Refining Stone Lv 3  refine stone lv3 20
Lv 3 Exp Pill  lv 3 exp pill 10
Buddha Bone  buddha bone 5
Lv 2 Beast Spirit Pill  lv 2 beast spirit pill 5
Grade 2 Dark Repair Pill  grade 2 dark repair pill 5
  • Weekly Recharge Gift

Weekly Recharge
Naga Gold Reward Qty
500 Refining Stone Lv 3 refine stone lv3 15
Engrave Stone engrave stone 88
Life Pellet life pellet 10
800 Refining Stone Lv 3 refine stone lv3 25
Life Pellet life pellet 15
Four Yuan Gold four yuan gold 15
Lv 3 Exp Pill  lv 3 exp pill 15
1000 Refining Stone Lv 4 refine stone lv4 10
Lv 4 Crystal Essence lv 4 crystal essense 1
Arrow of Platinum platinum arrow 1
Low Level Forge Melting Stone low lv forge melting stone 1
Lv 3 Exp Pill lv 3 exp pill 30
2000 Refining Stone Lv 5 refine stone lv5 5
Lv 5 Crystal Essence lv 5 crystal essense 1
Arrow of Gold gold arrow 1
Mid Level Forge Melting Stone mid lv forge melting stone 1
Lv 4 Exp Pill lv 4 exp pill 10
3000 Artifact Bracelet artifact bracelet 1
Lv 5 Crystal Essence lv 5 crystal essense 2
Arrow of Steel steel arrow 1
High Level Forge Melting Stone high lv forge melting stone 1
Lv 4 Exp Pill lv 4 exp pill 20
  របៀបទទួលរង្វាន់៖ ចុចលើប៊ូតុង Recharge Gift recharge រួច​ជ្រើស​រើស​យក​ប្រភេទ​រង្វាន់​ដែល​អ្នក​ចង់​ទទួល បន្ទាប់​មក​ចុច​លើពាក្យ “ទទួល” ជាការស្រេច។