កាន់​តែ​រីក​រាយ​ជា​មួយ Version 1.188

សេ​វា​កម្សាន្ត Age of Naga យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ Update version ថ្មី​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី 23 ខែ​កញ្ញា ដើម្បី​អប​អរ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​សែន​នំ​ព្រះ​ខែ​ខាង​មុខ​នេះ​។ ក្នុង Version ថ្មី​នេះ​បាន​កែ​សម្រួល​បញ្ហា​អវិជ្ជមាន​មួយ​ចំ​នួន​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​ហ្គេម និង​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ដែល​នាំ​មក​នូវ​កាដូ​ជា​ច្រើន​សំ​រាប់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​គ្នា​។ ការ Update រួម​មាន៖
  • ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ញ៉ាំ​នំ​ព្រះ​ខែ (23 កញ្ញា ដល់ 21 តុលា)

ក្នុង​អំ​ឡុង​ពេល​នៃ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍ នៅ Pan Tian City(495,560) នឹង​មាន Activity NPC មួយ​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទទួល​យក​វត្ថុ​ម្យ៉ាង​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា “Flour” ។ រាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​កម្សាន្ត​សម្លាប់ Monster នៅ​តាម​តំ​បន់​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដូច​ជា River Cave, Qing Qiu, Smoke Spring, Ghost City និង Seal Demon Underground Palace នឹង​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​វត្ថុ​ម្យ៉ាង​ឈ្មោះ​ថា “Water” ។ នៅ​ក្នុង Store នឹង​មាន​លក់​វត្ថុ​ម្យ៉ាង​ទៀត​ឈ្មោះ​ថា “Topping” ។

វិ​ធី​ប្តូរ​យក​នំ​ព្រះ​ខែ

  • យក​សារធាតុ Flour និង Water ដើម្បី​ប្តូរ​យក “Normal Moon Cake”
  • យក​សារធាតុ Water និង Topping ដើម្បី​ប្តូរ​យក “Special Moon Cake”
ទទួល​ទាន Normal Moon Cake អាច​ទទួល​បាន Item មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ Item ដូច​ខាង​ក្រោម៖
Normal Moon Cake
Item Icon
Refining Stone Lv 1 refine stone lv 1
1K Silver Coin Silver Coin
Refining Stone Lv 2 refine stone lv 2
Dragon Order dragon order
Grade 3 Magic Item 3rd magic item
ទទួល​ទាន Special Moon Cake នឹង​ទទួល​បាន 500K Exp ភ្លាមៗ និង​មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន Item មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ចំ​ណោម Item ខាង​ក្រោម៖
Special Moon Cake
Item Icon
Engrave Stone engrave stone
10K Silver Coin Silver Coin
Refining Stone Lv 2 refine stone lv 2
Grade 3 Magic Item 3rd magic item
Life Pellet life pellet
Refining Stone Lv 3 refine stone lv3
Four Yuan Gold four yuan gold
Phoenix Feather (Green) phoenix feather(white)
Lv 3 Crystal Essence lv 3 crystal essence
Refining Stone Lv 4 refine stone lv4
Buddha Bone buddha bone
3rd Magic Item 3rd magic item
Phoenix Feather (White) phoenix feather(white)
Arrow of Platinum platinum arrow
Arrow of Gold gold arrow
Lv 4 Crystal Essence lv 4 crystal essense
Arrow of Steel steel arrow
Lv 5 Crystal Essence lv 5 crystal essense
Lv 6 Crystal Essence Lv 6 crystal essence
  • ព្រឹត្តិ​ការណ៍ Double EXP (23 កញ្ញា ដល់ 21 តុលា)

អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់​នឹង​ទទួល​បាន EXP ទ្វេរ​ដង​ពី​ការ​សម្លាប់ Monster ពី​ម៉ោង​ 15:00 ដល់​ម៉ោង 16:00 ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ​។
  • ការ​លក់​ជាពិ​សេស

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី 23 កញ្ញា ដល់ 21 តុលា យើង​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​ការ​លក់ Phoenix Feather (White) ជា​ពិ​សេស ដោយ​ទិញ 4 Free ជូន​ 1 ។