រីករាយជាមួយនឹង Version 1.195

នៅថ្ងៃទី21​ ខែមករាខាងមុខនេះ  សេ​វា​កម្សាន្ត Age of Naga យើង​ខ្ញុំ​បានធ្វើការ​ Update ទៅ ​Version​1,195 ដើម្បីចូលរូមរីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន។ ក្នុងនោះ យើងបានរៀបចំនូវព្រឺត្តការណ៍ធំៗចំនួនពីគឺ ព្រឹត្តការណ៍កំចាត់ប៊ិសាច និង​ចូលឆ្នាំចិន។ ហើយព្រមទាំងកែសំរួលនូវបញ្ហា​ Online Reward​។

1. ព្រឹត្តការណ៍កំចាត់ប៊ិសាច

​​​​      រយៈ​ពេល​
ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែមករា ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ។  
       ដំណើរការ
ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ Bossនិងលេចចេញនៅបរិវេនខាងក្រោម Pan Tian City រាល់២០នាទីម្តងក្រោយពេលត្រូវបានសំលាប់។ កំចាត់ប៊ិសាចនេះនឹងធ្លាក់Beast killing bag ១ និង Item ផ្សេងៗទៀត ហើយព្រមទាំងរបស់សំរាប់ប្តូរយករង្វន់ថែមទៀតនៅ​ Welfare Exchange Store(488,556) NPC ក្នុង Pan Tian City។

រង្វាន់ប្តូវបានពី Beast killing Verify Card

តម្រូវការ

Dark Star Spirit Amber Shinnig Spirit Amber

60

Shinnig Spirit Amber Shinnig Spirit Amber

50

Buddha Bone Buddha Bone

15

Life Repel Life Repel

15

Grade 3 Magic Item Spirit Grade 3 Magic Item Spirit

15

Grade 2 Life Spirit Pill Grade 2 Life Spirit Pill

15

Prehistorical Order Prehistorical Order

100

2. ព្រឹត្តការណ៍ចូលឆ្នាំថ្មី

New-Year-Angbao
​​​​      រយៈ​ពេល​
ក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំចិន ចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ដល់ ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ។
       ដំណើរការ
អ្នកកំសាន្តទាំងអស់អាចទទួលយក New Year AngBao មួយជារៀងរាល់ថ្ងៃពី New Year NPC​(497,557 ) នៅក្នុង​ Pan Tian City ។​​ រាល់ការបើក AngBao នឹងមានឱកាសទទួលបានរង្វាន់១ក្នុងចំណោមរង្វាន់ដូចខាងក្រោម៖  

រង្វាន់

ចំនួន

Shinning Spirit Amber Shinnig Spirit Amber

10

Dark Star Spirit Amber Shinnig Spirit Amber

10

Lv1 Dark Repair Pill Grade 1 Dark Repair Pill

10

Silver Note Silver note

100

Prehistorical Order Prehistorical Order

10

Phoenix Feather (white) Phoenix Feather (white)

10

Mid Level Experience Increase Pill mid level exp increasing pill

10

Fashion Exchange Voucher Chrismas Blessing Card

1

6-Tailed-Intense Fire 6-Tailed-Intense Fire

1

Dragon Descendant-Nine Feather Dragon Descendant-Nine Feather

1

ចំពោះអ្នកដែលទទួលបាន​ Fashion Exchange Voucher​ x1 អាចប្តូរឈុត Fashion ដែលមានសុពលភាពរយៈពេល៧ថ្ងៃ បើប្រើប្រាស់​ Fashion Exchange Voucher x1និង ៨០ Naga Gold​ នោះនឹងទទួលបានឈុត Fashion ដែលមានសុពលភាព​ ៣០ថ្ងៃ។