ព្រឹត្តិការណ៍ប្តូរឈុតទេព

​ព្រឹត្តការណ៍ប្តូរឈុតទេព

សេ​​វា​​​កម្សាន្ត​ ​Age of Naga​​ ​​ថ្ងៃទី​១៧​ ​ខែ​សីហា​ ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​យើង​នឹង​ធ្វើការ​​Update​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី​មួយ​ទៀត​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​​៖​”ព្រឹត្តិការណ៍​​​​​​ប្តូរឈុតទេព” ​​ដែល​តំរូវ​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំងអស់​ទៅ​វាយ​កម្ចាត់​Boss ​ហើយ​ទទួល​បាន​Elite Fragments ​ដើម្បី​យក​ទៅ​ប្តូរ​ឈុត​ទេ​ព​ដ៏អស្ចារ្យ។​ boss

​​​​ រយៈ​ពេល​

​ចាប់ពីថ្ងៃទី17 ខែសីហា  ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា។ Boss នឹងចេញមក ២៤ម៉ោងនៅក្នុងកំឡុងពេលព្រឹត្តិកាណ៍។

​​​​ដំណើរការ​​​​

ជាងរៀងរាល់ថ្ងៃក្នុង​អំឡុង​ពេល​ព្រឹត្តិការណ៍ ​Boss​នឹង​ចេញ​នៅ ​Map​ Ghost City (329, 551) ​រាល់​៦០​នាទី​ម្តង​ក្រោយ​ពេល​ត្រូវ​បាន​សំលាប់​។ ​​ពេល​កំចាត់​Boss​នេះ​នឹង​ធ្លាក់​នូវ​ Elite Fragments និង 1,000 Silver coins

Untitled-19

អ្នក​​កម្សាន្តត្រូ​វ​ប្រមូល​​Elite Fragments ដែល​បាន​កំនត់ហើយ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់ ​Pan ​Tian ​City​ ​ជួប​ជា​មួយ​ NPC(545, 556)​ដើម្បីទៅ​ប្តូរ​យក​។​ Untitled-24